VH Business Development is opgericht om aan de huidige behoeften van ondernemingen tegemoet te komen. Wij weten wat de markt anno 2017 vraagt. Dat gaat verder dan alleen maar advies, bedrijven hebben vooral behoefte aan concrete , ‘hands on’ ondersteuning. Op allerlei terreinen, maar vooral om de onderneming ‘toekomstproof’ te maken. Bijvoorbeeld door te helpen nieuwe business- en verdienmodellen op te stellen.

Ervaring

Vooral op die terreinen waar deze flexibiliteit wordt gevraagd, beschikt VH-Business Development over veel kennis ervaring.

Onze wereld is in verandering

Duurzame transitie
De duurzame transitie in Nederland is op stoom gekomen. Er zijn nog discussies over keuzes en het tempo, maar iedereen lijkt overtuigd van de noodzaak. De noodzaak om onze economie te transformeren van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een duurzame economie: schoon, circulair en bio-based.

Consumenten
De maatschappelijke weerklank is groot. De afgelopen jaren zijn er heel veel zonnepanelen op daken gelegd, woningen met zonnepanelen zijn een vertrouwd beeld geworden. Opvallend is dat burgers vaak zelf het heft in handen nemen om tot verduurzaming van hun energiebehoefte te komen. Ze verenigen zich, bijvoorbeeld in coöperaties, om de toepassing zonne- of windenergie mogelijk te maken. Een mooi voorbeeld daarvan is Texelenergie, een coöperatie die al in 2007 is opgericht. Subsidies en fiscale maatregelen maken het daarbij aantrekkelijk om te investeren in duurzame energie.

Bedrijven
Bedrijven anticiperen ook volop op deze ontwikkeling. Ze stappen over op duurzame energie. Kopen Groene stroom voor eigen gebruik, investeren in energiebesparing en verduurzaming van hun kantoorgebouwen. Bedrijven moedigen de overheid aan om werk te maken van de energietransitie. Ze onderkennen de noodzaak en zien ook mogelijkheden om hier geld aan te verdienen met nieuwe verdien- en businessmodellen.

Overheid
De overheid is met het Energieakkoord van 2013 een belangrijke aanjager van de energietransitie. Talloze maatschappelijke organisaties hebben daarin afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. Het Energierapport schetst de lijnen waarlangs de overheid in de komende decennia in de energiebehoefte wil gaan voorzien. Voor alle partijen is daarbij een rol weggelegd. In december 2015 sloten 195 landen in Parijs het klimaatakkoord. Dit akkoord heeft in grote lijnen hetzelfde doel als het Energieakkoord. Het Parijse verdrag gaat met ingang van 2020 in. Volgens het Nederlandse Energieakkoord moeten dat jaar concrete resultaten zijn geboekt op het gebied van energiebesparing (1,5 procent minder, overeenkomstig Europese afspraken) en de inzet van duurzame energie: 14 procent.

Digitale Transformatie
Tegelijkertijd is er sprake van spectaculaire technologische ontwikkelingen, die met recht ‘disruptive’ genoemd mogen worden. Dan hebben we het over Internet of Things, Machine Learning, Big Data, Virtual Reality, Blockchain, Cloud Computing. Om maar een paar te noemen. Tezamen maken ze een nieuwe industriële revolutie, industrie 4.0, mogelijk.
We zitten momenteel in een overgang naar een wereld waarin software en machines kunnen analyseren, optimaliseren, voorspellen, individueel maatwerk leveren, digitaliseren en automatiseren.
Door het verbinden van de schakels in de waardeketen is het mogelijk om ‘real time’ informatie te krijgen. Productieprocessen kunnen daardoor verbeterd en geoptimaliseerd kunnen worden. Naast efficiencyverbeteringen zijn er ook kostenbesparingen mogelijk.

Big Data
Deze technologische ontwikkeling is ‘digitaal en exponentieel’.  De hoeveel data groeit explosief, de kosten van dataopslag dalen snel en tegelijkertijd neemt de rekenkracht sterk toe. Het gevolg is een razendsnelle digitalisering van de samenleving. 
Dagelijks kun je lezen over “Big data”,  “Internet of Things”,  “augmented reality” etc.

Deze digitale transitie schraagt de duurzame transitie. Zonder digitale transitie geen duurzame transitie. Daardoor kunnen we overstappen van een centrale energievoorziening, gebaseerd op fossiel brandstoffen,  naar decentrale en duurzame energie, en kunnen we gebruikmaken van zogenaamde slimme netwerken, of van slimme meters.

Verdien- en businessmodellen
Deze dubbele transitie biedt dus kansen, volop mogelijkheden. Veel bedrijven onderkennen dit. Ze weten dat hun huidige business- en verdienmodellen op de schop moeten. Weten dat ze nieuwe wegen moeten bewandelen om ook morgen waarde te blijven creëren voor hun klanten en om te blijven groeien. Echter, ze lopen vaak tegen het bekende probleem op: hoe?

Wat kan VH Business Development voor u betekenen?
Om deze impasse te doorbreken is het van belang om hier met een frisse blik naar te kijken. Iemand die helpt om de mogelijkheden te verkennen, iemand die ‘out-of-the-box’ kan denken, kennis en ervaring heeft met concept-ontwikkeling. Die mee kan denken over de volgende vragen:

  • Wat betekenen de digitale en duurzame transities voor mijn onderneming
  • Hoe creëren de digitale en duurzame transities toegevoegde waarde voor mijn huidige en toekomstige klanten?
  • Op welke wijze creëren de digitale en duurzame transities toegevoegde waarde voor de eigen onderneming?
  • Welke typen innovaties stellen de onderneming in staat om daadwerkelijk toegevoegde waarde voor klanten en de eigen organisatie te creëren?
  • Welke typen middelen heeft elke type innovatie nodig?
  • Hoe organiseren we deze typen innovaties, wat voor organisatie hebben we daarvoor nodig?

Conceptueel te werk gaan en denken vanuit het perspectief van de klant. Om zo de vertaalslag naar de onderneming en de klant te maken. Teneinde te komen tot nieuwe, innovatieve verdien-  businessmodellen op basis van nieuwe technologieën.
Daar staat VH Business Development voor.


Met de juiste werkwijze bereikt u meer. Bent u bereid de juiste keuzes te maken voor uw onderneming?

Neem direct contact op met ons!